Make your own free website on Tripod.com
 

เกียรติประวัติที่โรงเรียนได้รับ1. โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2539
2. รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสาวลีพระวรราชาธินัตดามุ จากการ
ประกวด "ใบตองร้อยกรองดอกไม้" แบบประณีตศิลป์ ปี 2540
3. โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2539
4. รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษสาในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2540
5. รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากการแข่งขันกีฬาจังหวัด นครปฐม
ปี 2541
6. รับโล่รางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ " ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานอนุสรณ์ครั้งที่ 35
ของศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ 24 มกราคม 2542
7.กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิกามอบโล่เกียรติยศยกย่องให้เป็นโรงเรียนสีขาวเนื่องจากจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดวันที่ 1 เมษายน 2542
8. รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประเภท
วิทยาศาสตร์ทั่วไปในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 51 ภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542
9. สำนักงาน ก.ค. ได้กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน (ระดับ7) ให้แก่ โรงเรียนเป็นตำแหน่งที่ 2
10. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด "งานใบตอง" ได้รับโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสาวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ
งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย วันที่ 27 มกราคม 2543
11. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทหลนเต้าเจี้ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 52 จ.ชลบุรี วันที่ 30 มกราคม 2543
12. ได้รับรางวัลที่ ๒ การประกวด "มาลัยคล้องมือดอกไม้สด" งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย วันที่ 27 มกราคม 2543
13. ได้รับรางวัลที่ 3 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. ต้น "ม่านแสงอาทิตย์" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 52 จ. ชลบุรี วันที่ 30 มกราคม 2543
14 . ได้รับรางวัลที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ ประเภทการแก้ปัญหาทางด้านการเกษตร ม.ต้น "เครื่องเสียดทานเพื่อลอกเปลือกถั่วลิสง"
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 52 จ.ชลบุรี วันที่ 30 มกราคม 2543
15.โรงเรียนได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าประกวดขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา ณ พุทธมณฑล
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2543 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยแห่จากถนนอุทยานไปสู่พุทธมณฑล ผลการประกวดได้รับรางวัลที่ 1
ได้โล่ ภปร พระราชทานและเงินจำนวน 1 หมื่นบาท นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับเกียรติจากอำเภอพุทธมณฑล
ให้จัดขบวนกองเกียรติยศนำขบวนแห่เทียน


[ สถานที่ติดต่อ ] [ ประวัติโรงเรียน ] [ คำขวัญโรงเรียน ] [ คติพจน์พระราชทาน ] [ สีพระราชทาน ] [ โครงการสำคัญ ]
[ กิจกรรม ] [ การรับนักเรียนเข้าศึกษา ] [ แก้วกาญจนา ] [ เกร็ดแก้วกาญจนา ] [ สถิติต่างๆ ] [ เพลงประจำโรงเรียน ]
------------------------------------------
[ ฝ่ายบริหารโรงเรียน ] [ ฝ่ายวิชาการ ] [ ฝ่ายบริหาร ] [ ฝ่ายปกครอง ] [ ฝ่ายธุรการ ]
[ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ] [ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ] [ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ] [ หมวดวิชาภาษาไทย ]
[ หมวดวิชาสังคมศึกษา ] [ หมวดวิชาพลานามัย ] [ หมวดวิชาศิลปศึกษา ] [ หมวดวิชาการงานอาชีพ ]
[ งานห้องสมุด ] [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] [ พยาบาล ]
สถานที่ติดต่อ :
299 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร.(034) 297663-5 , 297752 โทรสาร (034) 297663 , 297665
Email :
karnjana@kanate.su.ac.th
Created by Kanchanapisek Internet Crew and Manopas Ampapon <--- copyright 1998 --->